اعضای هیئت تحریریه

 

دکتر علی جباری آزاد دکتر فرزاد کبارفرد دکتر علیرضا بدیعی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
     
     
دکتر شهین احمدیان دکتر مهدی باقری محققی دکتر محمود زارعی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
     
     
دکتر صدیقه صادق حسنی دکتر محمدرضا نژادمقدم دکتر رضا اسدی فرد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت عضو هیئت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری