اطلاعات این شماره

شماره ۰۵

بهار ۱۳۹۳

- در این شماره:

* اخبار
- ثبت بیش از 21 هزار تقاضای خرید در
دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
- برگزاری چهاردهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دانشگاه اصفهان
* استاندارد
- راهنمای تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکپی نیروی اتمی (ASTM E2859-11)
* مقالات
- اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکپ تونل‎زنی روبشی (STM)
- اندازه گیری نیتروژن، کربن و هیدروژن با استفاده از روش احتراق-کروماتوگرافی گازی (GC)
- بررسی و مطالعه آئروژل‎ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی عبوری (TEM)

- چگونگی رفع اختلالات تصویری ایجاد شده در میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code