اطلاعات این شماره

شماره ۱۷

بهار ۱۳۹۶

- در این شماره:
* اخبار
باشگاه مشتریان شبکه و تخفیف خدمات آزمایشگاهی.
پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران برگزار شد.
* استاندارد
روش آزمون برای ترکیبات پرفلورینه در آب، لجن، پساب و فاضلاب با کروماتوگرافی مایع- اسپکترومتری جرمی (LC/MS/MS).
* مقالات
معرفی آشکارسازهای الکترو نهای ثانویه، الکترو ن‌های ثانویه درون لنزی و کاتودولومینسانس در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM)؛

آشنایی با پراش سنج دوبعدی پرتو ایکس (XRD)؛

پوشش‌های موثر ضدخزه دریایی؛ مطالعه چسبندگی صدف کشتی چسب با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)؛

حریق در آزمایشگاه نانو.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code