۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹
اندازه گیری گوگرد با استفاده ازطیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با تفکیک بالا (ارزیابی ده ساله)
تعداد بازدید : ۲۹۳۲۶
تمرکز این مقاله بـر کاربردهـای اخیـر و عوامل بهینه شـده آنها بـرای اندازه گیـری گوگـرد در بسـیاری از بافت هـا اسـت. در حالـی کـه اندازه گیـری گوگرد با اسـتفاده از طیف سـنجی جـذب اتمـی بـا منبـع پیوسـته بـا تقکیـک بـالا ارزیابی می شـود، برخـی از ویژگی های علمـی تعییـن گوگـرد بـا اسـتفاده از ایـن روش نیز ارائـه شده اسـت.

گوگـرد دهمیـن عنصـر فـراوان در جهـان، بـرای تمام موجـودات زنده ضروری اسـت. گوگرد با داشـتن نقش زیسـتی در بافت تمـام حیوانـات و گیاهـان یافـت می شـود. گوگرد بـرای تولید دو آمینو اسـید ضروری، پروتئین هـا و همچنین بعضـی از کوآنزیم ها اسـتفاده می شـود. اگـر چـه گوگـرد عنصری سـمی نیسـت، امـا بسـیاری از ترکیبـات گوگـرددار مانند اکسـیدهای گوگـرد اثرات منفـی بـر سـلامت دارنـد؛ بـرای مثـال، برونشـیت و افزایـش علائم آسـم. همچنیـن وقتی دی اکسـید گوگرد بـا آب و هـوا ترکیب می شـود اسـید سـولفوریک تشـکیل می دهـد که جزء اصلـی باران های اسـیدی و از عوامل تخریـب جنگل و تهدیـد زندگی آبزیان و خوردگی مصالح سـاختمانی اسـت.

در ایـن بررسـی، شناسـایی و ارزیابـی اطلاعـات مربـوط به تعیین گوگرد با اسـتفاده از طیف سـنجی جـذب اتمی با منبع پیوسـته  با تفکیک بالا، براسـاس منابـع موجود در پایـگاه علمی ارائه شده اسـت. ایـن روش بـر مبانـی و عوامـل تعییـن گوگـرد با اسـتفاده از جـذب مولکولی توسـط منبع خطی طیف سـنجی جذب اتمـی تاکید دارد، همچنیـن اسـتفاده از جـذب مولکولـی بـا روش هـای تعیین گوگرد با اسـتفاده از طیف سـنجی جـذب اتمی با منبع پیوسـته بـا تقکیـک بـالا و به طـور خلاصـه در مـورد ارتبـاط این رویکـرد با تاثیـر و جنبه هـای آینده آن بحـث می کند.

 

 روش های تجزیه ای برای اندازه گیری گوگرد

از آن جایـی کـه محتـوای گوگـرد در بافت هـا محـدود و دارای اهمیـت اسـت، روش هـای مختلفـی بـرای اندازه گیـری آن توسـعه یافتـه اسـت. یکـی از قدیمی تریـن روش هـای اندازه گیـری گوگرد، رسـوب دادن سـولفات به صـورت سـولفات باریـم و اندازه گیری آن بـه روش گراویمتـری اسـت. از دیگر روش ها میتوان به روش های کـدورت سـنجی، ریپر، رانکین و ... اشاره کرد.

 

روش های اندازه گیری برای تعیین گوگرد با استفاده از جذب مولکولی

اندازه گیری گوگرد به روش طیف سنجی جذب اتمی رایج که در اندازه گیری های معمولی استفاده می شد، خیلی پیچیده بود. به عنوان جایگزین از طیف سنج مولکولی برای گونه های حاوی گوگرد استفاده شده است. روشی که براساس تشکیل مولکول های دو اتمی دارای گوگرد در اتم ساز و سپس اندازه گیری جذب مولکولی در یکی از خطوط چرخشی ریز ساختار است.

 

طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با تفکیک بالا

 

بهینه سازی عوامل اندازه گیری گوگرد به روش طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با تفکیک بالا

از مهمترین عوامل در اندازه گیری گوگرد به روش طیف سنجی جذب اتمی می توان به انتخاب طول موج، انتخاب عوامل حساسیت، بهینه سازی عوامل اتم سازهای شعله ای، بهینه سازی عوامل اتم سازهای کوره گرافیتی اشاره کرد.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 28 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (زمستان 1398) منتشر شده است.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code