۰۱ مهر ، ۱۴۰۰
معرفی اصول عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا / بهنگام مجهز به سلول مایع
تعداد بازدید : ۳۶۵
تصویربـرداری از نمونه هـا درون محیـط مایـع بـا میکروسـکوپ الکترونـی عبـوری محیطـی درجا/بهنـگام یکـی از نیازمندیهـای محققـان و دانشـمندان فعـال در حوزههـای مختلـف آکادمیـک و صنعتـی بـه شـمار مـیرود.

در گذشـته، نمونه هـا به منظـور بررسـی بـا میکروسـکوپ الکترونـی عبـوری رایـج بایـد عـاری از هر گونـه مایعـات بوده و پس از خشـک شـدن کامـل، درون دسـتگاه قـرار میگرفتنـد. ایـن امـر علاوه بـر دگرگـون نمـودن احتمالـی سـاختار دقیـق نمونه هـا درسـطح نانومتـر، فرصـت بررسـی برخـی نمونه هایـی کـه در شـرایط عـادی درون محیـط طبیعـی (به خصـوص محیـط مایـع) قـرار داشـته را نیـز از کاربـر سـلب می نمـود. همچنیـن، محققـان از دیربـاز رویـای بررسـی درجا/بهنـگام نمونه هـا همزمـان را نیـز داشـته اند.

 

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، میکروسـکوپ الکترونـی عبـوری محیطـی درجا/بهنـگام مجهـز بـه سـلول مایع بـرای مشـاهده و تصویربـرداری از نمونه هـا تمـام نیازمندیهـای مذکـور را بـرآورده سـاخته، بدیـن معنی که کاربـران قادرند نمونه هـا را در محیـط مایـع به صـورت درجا/بهنـگام بررسـی نماینـد. در این مقالـه سـاختار و کاربردهای میکروسـکوپ مورد نظـر بـه طـور تفصیلـی شـرح داده خواهد شـد.

 

مشـاهده و تصویربـرداری از فرآیندهـای فـاز مایـع در مقیاس نانومتـر اطلاعات ارزشـمندی را در زمینه درک بهتـر و عمیقتر فرآیندهـای اساسـی در حـوزه فیزیـک، شـیمی و زیست شناسـی فراهـم مـی آورد. از زمـان ظهور میکروسـکوپ الکترونـی عبوریً 30 سـال پیش، محققـان قـادر بودنـد پدیده هایی نظیر سـنتز نانومواد، سـلول های زیسـتی مجهـز بـه سـلول مایـع یعنـی تقریبـا زنـده، شـکل گیری سـطح مشـترک الکترولیت/جامـد باتـری و خوردگـی موضعـی را بـا قـدرت تفکیک پذیـری مکانـی و زمانـی بینظیـری مشـاهده نماینـد. میکروسـکوپ الکترونـی عبـوری درجا/بهنگام مجهز به سـلول مایع در مقایسـه با میکروسـکوپ های الکترونـی عبـوری مرسـوم (CTEM )و دیگـر روشهـا، قابلیـت مشـاهده فرآیندهـا را بـرای تصویربـرداری ارائه میدهـد. به عنوان مثـال، قـرار دادن نمونه هـای زیسـتی بـدون طی کـردن فرآیندهـای آماده سـازی مرسـوم درون CTEM به دلیل وجـود خالء بالا در مـدت چنـد ثانیـه منجـر بـه تخریـب کامـل آنها میشـود. حتـی درصـورت به کارگیـری میکروسـکوپ الکترونی عبـوری کرایو بـرای تصویربـرداری ایمـن و تعییـن سـاختار نمونه هـا، بـه دلیل عدم حضـور نمونه هـا درون محیط طبیعـی خود بـه احتمال زیاد مـواردی همچـون تخریـب جزئـی سـاختار نمونـه و ایجـاد آرتیفکـت در طـول اجـرای فرآینـد انجمـاد به وقـوع خواهد پیوسـت.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code