۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹
مروری بر نکات عملی در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری
تعداد بازدید : ۱۱۳۹۰
به دلیل پیچیدگی ها و شرایط ویژه کار با TEM، مهارت و تجربه باید چاشنی کار شود و کاربر دستگاه باید نسبت به شرایط نمونه و دستگاه اطلاعات کافی داشته باشد؛ در غیر این صورت، هر نوع خطایی در طی فرآیند کار می تواند تاثیر شگرفی بر نتیجه نهایی داشته باشد.

در ایــن مقالــه تــلاش شــده تــا برخــی نــکات مهــم و کاربــردی درباره آماده سازی و تصویربرداری TEM تشریح شود، نکاتی کــه به طــور معمــول در کتاب هــا و گزارش هــا بــه نــدرت بــه آن پرداختــه می شــود کــه دلیــل آن کاربــر محــوری ایــن نــکات اســت.

 

پیش شرط های کار با TEM

یکی از مهمترین پیش شرط ها در کار با TEM، کالیبراســیون و تضمیــن کالیبــره بــودن آن اســت. از دیگر پیش شرط ها میتوان به تثبیــت شــرایط محیطــی در محــدوده اســتاندارد، لرزش، وجود گرد و غبار و ... اشاره کرد.

 

آماده سازی نمونه

در مرحله آماده سازی نمونه باید به نکاتی از جمله رعایـــت نـــکات مهـــم در شستشـــوی نمونه هـــا، اســـتفاده از روش هایـــی بـــا کمتریـــن آســـیب ســـاختاری بـــرای خشـــک کـــردن نمونـــه، اســـتفاده صحیـــح از اولتراســـونیک و بـــه کارگیـــری زمـــان بهینـــه بـــرای اعمـــال امـــواج فراصـــوت توجه داشت.

 

تصویربرداری

بهره گیـــری از نیتـــروژن مایـــع، جلوگیـــری از گـــرم شـــدن نمونـــه و دقـــت در تعییـــن بزرگنمایـــی از جملـــه نـــکات مهم در بخش تصویربرداری است.

 

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 28 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (زمستان 1398) منتشر شده است.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code