۱۷ خرداد ، ۱۴۰۰
طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی
تعداد بازدید : ۸۶۲۶
در این بررسی، مقالات 11 سال گذشته در خصوص کاربرد لیزرهای دیودی در طیف سنجی جذب اتمی با کوره گرافیتی، پلاسماها و شعله ها به عنوان اتم ساز مرور می شود. روش های تجربی برای اندازه گیر یهای جذبی قوی به خوبی، پیش زمینه تئوری را پوشش می‌دهد. امکانات تجربی طیف سنجی با قدرت تفکیک بالا، شامل روش های عاری از داپلر برای اندازه گیر یهای انتخابی ایزوتوپ و آنالیزهای رقیق سازی ایزوتوپ مورد بحث قرار گرفته است و کاربردهای مختلف شناسایی انتخابی عنصر با جذب اتمی لیزر دیودی با استفاده از روش های جداسازی مانند کروماتوگرافی مایع، کروماتوگرافی گازی و با برش لیزری نمونه های جامد، ارائه شده است.

لیزر دیودی به عنوان یک ابزار طیفی برای جذب اتمی

به طور معمول، لیزرهای قابل تنظیم، مانند لیزرهای رنگی یا نوسان گرهای پارامتری نوری 9 به عنوان وسایلی قدرتمند شهرت دارند. اما منابع نوری، ناپایدار و گران هستند؛ بنابراین، برای انداز هگیری های جذب اتمی خیلی مناسب نیستند. در حالی که قدرت و پایداری منبع خطی طیفی مؤلفه های بحرانی هستند

 

طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی با تنظیم طول موج

به دلیل سطح زمینه پایین ذاتی این روش شناسایی، اگر تنظیم طول موج برای طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی استفاده شود، هارمونی دوم به طور معمول بکار گرفته می شود.

 

کاربردهای طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی

طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی در لوله گرافیتی و اتم ساز شعله ای؛ طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی شعله ای به عنوان یک آشکارساز عنصر گزین در کروماتوگرافی مایع؛ طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی – پلاسما؛ طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی پلاسما به عنوان یک آشکارساز عنصرگزین در کروماتوگرافی گازی؛ طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی با نمونه برداری لیزری؛ آنالیز انتخابی ایزوتوپ و آنالیزهای رقیق سازی ایزوتوپ با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی لیزر دیودی.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 29 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (بهار 1399) منتشر شده است.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code