اطلاعات این شماره

شماره ۳۶

زمستان ۱۴۰۰

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی و تسهیل توسعه پژوهش در کشور؛

- بخش بین الملل شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران؛

 

* استاندارد
- باقی مانده مایعات قابل اشتعال استخراج شده از نمونه های باقی مانده از آتش سوزی به روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی - روش آزمون ASTM E1618:2019

 

* مقالات

- استانداردها، آزمون های ارزیابی کیفیت انواع ماسک؛

- بیماری های شایع میگوهای پرورشی و روش های تشخیص آزمایشگاهی؛

- مطالعات ژنتیک در کاوش های باستانی (ژئوآرکئولوژی)؛

- پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی با استفاده از شبکه عصبی و سیستم انطباقی منطق فازی؛

- ارزیابی منابع عدم قطعیت در تعیین دمای نرمی ویکات پلاستیک های گرمانرم؛

- مقایسه میکروسکوپ های نیروی اتمی با برخی از روش های رایج در اندازه گیری زبری سطح.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code