اعضای هیئت تحریریه

 

دکتر مهدی باقری محققی دکتر فرزاد کبارفرد دکتر علیرضا بدیعی
عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان (استاد) عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (استاد) عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران (استاد)
     
     
دکتر ایرج کاظمی نژاد دکتر علی اکبر بابالو دکتر زهرا طالب پور
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز (استاد) عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند (استاد) عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا(س) (استاد)
     
دکتر محمود زارعی دکتر رضا اسدی فرد دکتر
عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز (دانشیار) عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری (استادیار) عضو هیئت علمی