فرایند پذیرش مقالات

مقالات فرستاده شده به فصلنامه توسط داوران مورد بررسی قرار خواهند گرفت و هویت داوران مقاله از دید نویسندگان و بالعکس در طول فرآیند بررسی پنهان نگه داشته می‌شود.

پیش از ارسال مقاله برای داوران، مقالات دریافت شده از لحاظ سرقت ادبی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت اثبات تخلف، سیاست «عدم پذیرش» اتخاذ می‌شود. در مورد اطلاعات تقلبی در مقالات منتشره، نویسنده‌های مقاله مسئول تصحیح اشتباهات صورت گرفته‌اند.

تصمیم نهایی در مورد مقاله براساس تصمیم داوران و تایید گروه دبیران (هیئت تحریریه) است.  در مواردی که میان داوران در مورد پذیرش و یا رد مقاله اختلاف نظر وجود دارد، تصمیم نهایی توسط گروه دبیران (هیئت تحریریه) گرفته می‌شود.

سردبیر فصلنامه این اطمینان را کسب می‌کند که فرآیند بررسی محرمانه پیش می‌رود و هیچ کس به جز نویسندگان و داوران به محتوای مقاله دریافت شده تا زمان انتشار آن دسترسی نخواهد داشت.