اصول اخلاقی نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
:: رویکرد محتوایی نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

 

نظر به اهداف نشریه، مقالات ارسالی باید در حوزه دانش آزمایشگاهی بوده و به‌طور خاص استفاده و بهره‌برداری از تجهیزات آزمایشگاهی در آن وزن بیشتری داشته باشد. روش‌های نوین مشخصه‌یابی با تجهیزات آزمایشگاهی، ارتقا و بهبود روش‌های پیشین و مقالات مروری در این حوزه، از جمله اولویت‌های این نشریه است. هر یک از مقالات، باید با احاطه کامل به موضوع و استفاده از تعداد قابل قبول منابع علمی تهیه شود. رویکرد نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، خودداری از انتشار مقالات با موضوع نزدیک و تکراری است، مگر در صورتی که با اشاره به مطالب مندرج در مقاله مشابه منتشر شده، مطلب جدیدی بیان شود.
مقالات ارسالی برای نشریه، لازم است به صورت قابل استفاده برای مخاطبانی از همه رشته‌ها و تخصص‌های علمی، نوشته شوند.

 

:: دامنه موضوعات مقالات قابل پذیرش عبارتند از:


   - روش‌های نوین کار با تجهیزات آزمایشگاهی؛
   - ارتقا یا بهبود روش‌های پیشین کار با تجهیزات آزمایشگاهی؛
   - ارائه روش‌های جدید مشخصه‌یابی با تجهیزات آزمایشگاهی؛ 
   - معرفی قابلیت‌های تجهیزات آزمایشگاهی؛
   - روش‌های آماده‌سازی نمونه‌ها برای انجام آزمون با تجهیزات آزمایشگاهی.

:: انتشار مقالات ترجمه‌ای

 

چنانچه مقاله ترجمه یک یا چند مقاله دیگر است، نیاز است که بعد از عنوان مقاله، عبارت مترجم یا مترجمان قید گردد. اگر مقاله‌ای با عنوان تألیف یا گردآوری برای نشریه ارسال شود، هر زمان در فرایند داوری مشخص شود که مقاله ترجمه‌ای است، از فرآیند انتشار خارج شده و در آینده نیز مقاله‌ای از ارسال کنندگان آن مقاله در نشریه چاپ نخواهد شد.
برای مقالات ترجمه‌ای، فایل Pdf مقاله (مقالات) اصلی نیز ارسال شود.

 

:: تعهدات نویسندگان

 

در هنگام ارسال مقاله برای نشریه، نویسنده متعهد می‌شود که: 
  - تمامی نویسندگان به صورت ضمنی یا مستند با انتشار آن در این نشریه موافقت نموده‌اند؛
  - پس از پذیرفته شدن در این نشریه، در نشریه دیگری به شکل یکسان منتشر نشود؛
  - نویسندگان تعهدی نسبت به عدم انتشار این مقاله به نشریه دیگری ندارند.

 

:: حق مالکیت

 

نویسندگان با ارسال مقاله برای نشریه، می‌پذیرند که: 
  - مقاله در نشریه منتشر شود؛
  - کاربران سایت نشریه حق دسترسی رایگان به آن را دارند.نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، پس از نهایی شدن پذیرش مقاله برای انتشار، بر اساس اولویت و صف انتظار مقالات موجود برای انتشار، زمان انتشار مقاله را نهایی نموده، برای هرکدام از نویسندگان گواهی تأیید پذیرش مقاله صادر خواهد کرد.