اطلاعات این شماره
IJLK38

شماره ۳۸

تابستان ۱۴۰۱

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- آزمایشگاه های توانمند در ارایه خدمات کارآمد معرفی شدند؛ جدیدترین رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی.

 

* استاندارد
- روش پیشنهادی تعیین مدول تغییرشکل پذیری؛ آزمایش بارگذاری صفحه ای سنگ (NACE Stan).

 

* مقالات

- الزامات تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک؛

- شناسایی قطعی مواد با استفاده از فلورسانس پرتو ایکس (XRF)؛

- میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون (کانفوکال)؛

- کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا (به هنگام) مجهز به سلول مایع در حوزه های مختلف (بخش اول)  (TEM)؛

- تعیین مدول الاستیسیته با تکیه بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای؛

- بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از GC-MS.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code