۰۱ مهر ، ۱۴۰۰
جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و اسیدهای چرب تری گلیسریدی در گیاه کلپوره به روش کروماتوگرافی گازی – طی فسنجی
تعداد بازدید : ۷۷۳۴
اسـانس گل، برگ و سـاقه گیاه کلپوره به کمک دسـتگاه کلونجر اسـتخراج و اجزاء تشـکیل دهنده اسـاس آن با دسـتگاه کروماتوگراف گازی – طیف سـنج جرمی شناسـایی و درصد نسـبی هر یک از اجزاء مشـخص و شـاخص بازداری برای هر یک از ترکیبـات محاسـبه و بـا مقادیـر مرجع مقایسـه می شـود.

همچنین اسـیدهای چرب تری گلیسـریدی آن به روش سوکسـله اسـتخراج و پس از عمل متیله کردن با پتاس الکلی، ترکیبات متیل اسـترهای اسـتخراج شـده شناسـایی و مقداریابی نسـبی انجـام میشـود. بـرای شناسـایی ترکیبـات از جسـتجوی کتابخانـه ای و برای تاییدیه شـاخص بـازداری هر یـک از ترکیبات از نرم افزار کرومایندکس اسـتفاده شـد.

 

گیـاه کلپـوره، گیـاه بومـی ایـران بـوده و گیاهی گلدار، علفـی، دارای ظاهر سـفید پنبه ای و چند سـاله از تیره چتریان اسـت. زمان گل دادن آن بـه تناسـب شـرایط محیـط زندگـی بیـن خرداد و مرداد اسـت. زنبور عسـل به علـت وجود نوش و اسـانس های معطر در گلهـای آن بـه سـمت گیـاه جلـب میشـود. سـر شـاخه های گلـدار گیـاه اثـر مقـوی، نیـرو دهنـده و ضدتشـنج دارد؛ مصرف آن بـرای رفـع سـردرد، بیماریهـای دسـتگاه تناسـلی-ادراری و تاخیـر یـا عـدم وقـوع قاعدگـی بـه علت ضعـف کلی موثر اسـت.

 

علاوه بـر ایـن، ضدتشـنج، تـب بـر و برای رفع ناراحتـی هاضمه و دل درد از آن اسـتفاده میشـود. همچنین این گیـاه دارای ویژگی ضداسپاسـم قوی است .

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code