۲۹ اسفند ، ۱۴۰۰
پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی با استفاده از شبکه عصبی و سیستم انطباقی منطق فازی (مطالعه موردی)
تعداد بازدید : ۲۲۲۲
عوامـل ژئوتکنیکـی و مقاومتـی از قبیـل مقاومـت فشـاری تک محـوره ،مـدول تغییـر شـکل پذیری، چسـبندگی و زاویـه اصطــکاک داخلــی جــزء مهمتریــن عوامــل بــرای طراحــی عملــی و همچنیــن مدلســازی عــددی در توده ســنگ هســتند.

توده هـای سـنگی به عنـوان عناصر زمین شناسـی مشـخصات مکانیکـی پیچیدهای دارنـد و رفتـار مکانیکی آنها ناشـی از عوامل متعـددی اسـت کـه مرتبـط بـه فرایندهـای تشـکیل و محیطهـای زمین شناسـی آنهـا می شـود. تعریـف ایـن عوامل بـه خصوص عوامـل زمین شناسـی در قالـب متـداول ریاضـی بـرای تحلیل هـای بعدی کار مشـکلی اسـت. در بیشـتر مـوارد، تنها تعـدادی از این عوامـل بـه جـای همگـی آنهـا به عنـوان متغیرهـا در فرمولها جایگـذاری می شـوند؛ در نتیجـه، داده هـای تجربی به دسـت آمده با نتایـج پیش بینـی شـده از ایـن فرمول هـا همخـوان نیسـتند چرا کـه عوامل متعـددی نادیـده گرفته شده سـت.

 

در چنـد دهـه گذشـته پیشـرفتهای عمدهای در شبیه سـازی محیط هـای زمین شناسـی و چگونگی بارگـذاری آنها و همچنین کسـب اطلاعـات بیشـتر در مورد شـرایط زمین شناسـی و خـواص مهندسـی از فعالیت های شناسـایی محلـی حاصل شده اسـت؛ اما بدلیـل محدودیت هـای موجـود در بودجـه و طراحی و همچنیـن محدودیت در جمع آوری اطلاعات، شبیه سـازی دقیق با اسـتفاده ازمدلهـای زمین شناسـی فقـط در پروژه هـای حسـاس انجـام میشـود. بـا این حـال نمی تـوان مطمئن بود که بتوان بیشـتر شـرایط زمین شناسـی را کاملا تعریـف کـرد و یـا پیچیدگی های رفتـار مکانیکی در یک سیسـتم طبیعی را مـدل نمود.

 

در ایـن بیـن سیسـتم های هوشـمند در کارهـای مهندسـی در چندین شـاخه که شـامل سیسـتم های خبره، شـبکه های عصبی مصنوعـی و روش هـای احتمالـی و یـا فـازی اسـت، رشـد کـرده اسـت و تحقیقـات زیـادی بـرای اسـتفاده از ایـن ابزار در مهندسـی ژئوتکنیـک انجـام شده اسـت.

 

در ایـن تحقیـق از شـبکه های عصبـی مصنوعـی دو لایـه و سیسـتم انطباقی منطـق فازی برای تخمین مقاومت فشـاری سـنگ اسـتفاده شده اسـت. ابتدا با اسـتفاده از نتایج آزمایشهای آزمایشـگاهی برای یک مطالعه موردی، اطلاعات جمع آوری شـد. سـپس اقـدام بـه تهیـه شـبکه شـد و، در انتها پس از تهیه شـبکه، به تخمین و بررسـی مدل سـاخته شـده پرداخته شده اسـت.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code