۲۹ اسفند ، ۱۴۰۰
ارزیابی منابع عدم قطعیت در تعیین دمای نرمی ویکات پلاستیک‌های گرمانرم
تعداد بازدید : ۲۳۷۴
عـدم قطعیـت اندازه گیـری به عنـوان اعتبارسـنجی روش اندازه گیـری ضروری اسـت. در تعییـن دمای نرمی ویـکات، منابع عـدم قطعیـت مختلفـی حیـن انجـام آزمون از جملـه تجهیزات دسـتگاه اندازه گیـری و مراحل انجـام آزمون روی اعتبـار نتایج آزمـون اثرگـذار هسـتند.

هـدف از اندازه گیـری، گمـاردن بزرگـی بـه انـدازه ده، تعییـن کمـی اندازه گیری بـوده و گمـاردن بزرگی شـامل بهترین تخمیـن از مقـدار انـدازه ده اسـت. بـرای گزارش نتیجـه اندازه گیری، یـک مقدار مورد تاییـد وجود ندارد بلکـه بی نهایت مقـدار درون بـازهای پخـش شـده اند. اندازه گیـری پارامتـری به صـورت مطلـق بی معنـی اسـت، مگـر در حالتـی کـه به صـورت گسـترهای از اندازه گیـری در بـازهای مشـخص گـزارش شـود.

 

بـه همیـن منظـور در اندازه گیری هـا نتایـج به همـراه عـدم قطعیـت گزارش میشـود. بیـان عـدم قطعیـت در اندازه گیـری کاملا بامعنـی بـوده و همه فرآینـد اندازه گیـری که شـامل منابع عـدم قطعیت از جملـه کالیبراسـیون تجهیـزات، مهـارت اپراتـور، ارزیابـی نمونه و عوامل محیطی اسـت را آشـکار میسـازد.

 

در تعییـن دمـای نرمـی ویـکات، دمایـی کـه در آن دمـا، سـوزن فـرو رونـده بـا نـوک تخـت اسـتاندارد بـه انـدازه یک میلیمتـر در سـطح آزمونـه پلاسـتیکی فـرو مـیرود، تعییـن میشـود. طـی انجـام آزمـون، هنگامـی که نمونـه با یک نـرخ معیـن و یکنواخـت گـرم میشـود، سـوزن فـرو رونـده یـک نیروی مشـخص عمـود بـر آزمونـه را اعمـال میکند. دمـای نرمـی ویـکات آزمونـه برحسـب درجـه سلسـیوس اسـت کـه در نزدیکتریـن جـای ممکن بـه محل نفـوذ یک میلیمتـری سـوزن بـه داخـل آزمونـه اندازه گیـری میشـود .عـدم قطعیـت اندازه گیـری به عنـوان اعتبارسـنجی روش اندازه گیـری ضـروری اسـت. در تعییـن دمـای نرمـی ویـکات منابـع عـدم قطعیـت مختلفی حیـن انجام آزمـون از جمله تجهیزات دسـتگاه اندازه گیـری و مراحل انجـام آزمون روی اعتبـار نتایـج آزمون اثرگذار هسـتند.

 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code