اطلاعات این شماره
IJLK 42

شماره ۴۲

تابستان ۱۴۰۲

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
     - توسعه شبکه سازی آزمایشگاه ها.

 

* استاندارد
     - ارزیابی ساختار ثانویه پروتئین هنگام برهمکنش با نانومواد با استفاده از رنگ تابی دورانی فرابنفش.

 

* مقالات

    - عدم قطعیت در فرایند نمونه برداری.

    - تعیین و ارزیابی منابع عدم قطعیت در آزمون ضربه شارپی.

    - تعیین خلوص مواد با استفاده از دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC).

    - انواع نشانگرها در میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون (بخش دوم).

    - اعتباربخشی به نتایج در آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد مخدر؛ شناسایی کانابینوئیدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC).

    - کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری در زمینه توسعه، تحلیل و تشخیص نقایص دستگاه ها و قطعات صنعت نیمه هادی.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code